“Cú hích” cho ngành nông nghiệp Việt

 

Cơ hội lớn

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng c