Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ- UBND ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác CCHC tỉnh năm 2018. Kế hoạch gồm 44 nhiệm vụ trên 7 nội dung cải cách hành chính. Đến nay Kế hoạch CCHC của tỉnh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa và cắt giảm 50% thời gian thực hiện của tất cả các TTHC so với quy định. Việc rà soát, đưa ra các phương án cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và được chuẩn hóa theo ngành, lĩnh vực. Các TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 100% TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác sử dụng thuận lợi, chính xác

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ tổng số 384 TTHC. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 931.053 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 931.053 hồ sơ.

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử: Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng là: 97% (khoảng 3% văn bản mật không trao đổi bằng điện tử). Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển liên thông trong phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 100%.

Đến nay tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Thái Bình là 466 dịch vụ (trong đó DVC mức độ 3 là 398 dịch vụ; DVC mức độ 4 là 68 dịch vụ). Số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết qua môi trường mạng thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (DVC trực tuyến mức độ 3 trở lên) là: 5138/72.354 (hồ sơ) đạt 7,1%.

Năm 2018, tỉnh Thái Bình thực hiện mạnh mẽ việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đến nay về tổ chức bộ máy tỉnh đã thực hiện giảm được 183 đơn vị sự nghiệp công lập; Giảm 08 Công đoàn giáo dục trực thuộc Liên đoàn lao động huyện, thành phố; 02 công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh; 02 Chi cục, 02 phòng thuộc sở, 04 phòng thuộc Chi cục; 42 khoa, phòng và 7 bộ phận thuộc các Trung tâm; giảm 233 cấp trưởng, giảm 420 cấp phó; 289 người làm việc ở vị trí hành chính. Về tinh giản biên chế, đến nay toàn tỉnh giảm được 1.848 biên chế. Về cán bộ, công chức cấp xã đã giảm được 640 cán bộ, công chức (giảm 11% so với tổng số biên chế cán bộ, công chức cấp xã và giảm 19% so với tổng số biên chế công chức cấp xã).

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện luôn được lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động ổn định, hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ trả quá hạn thấp. Tinh thần, trách nhiệm của công chức ngày càng nâng cao trong việc giải quyết kịp thời TTHC cho tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân đánh giá tốt. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã được duy trì và thực hiện nghiêm túc; trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức.

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được quan tâm chú ý đạt được kết quả cao.

Công nghệ thông tin được ứng dụng ngày càng rộng rãi, internet, mạng LAN được nâng cấp và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn. UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 1.0. Mạng Văn phòng điện tử liên thông đã giúp cho việc trao đổi, khai thác, sử dụng thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm được chi phí hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, thời gian tới tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai danh mục các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát; triển khai đồng bộ quy trình trong giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở