CÔNG TY khí cà mau: HOÀN THÀNH CÔNG TÁC Bảo dưỡng sửa chữa TRƯỚC TIẾN ĐỘ 2 NGÀY

 

Nhằm đảm bảo công tác vận hành các công trình khí được diễn ra an toàn và ổn định, định kỳ hàng năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam phối hợp với các đơn vị từ thượng nguồn đến hạ nguồn lập kế hoạch dừng khí để thực hiện công tác BDSC lớn cho toàn bộ hệ thống.

Đối với hệ thống khí PM3 - Cà Mau, kế hoạch BDSC định kỳ thường được Tổng Công ty Khí Việt Nam/ Công ty Khí Cà Mau triển khai trong 14 ngày của Quý III – thời điểm nhu cầu tiêu thụ khí của hệ thống là thấp nhất, nhằm đảm bảo tối ưu hóa lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ, hạn chế đến mức tối đa những ảnh hưởng cho đối tác khi phải dừng khí thực hiện BDSC.

Năm 2018 đánh dấu năm thứ 11 Công ty Khí Cà Mau triển khai công tác BDSC cho hệ thống PM3 – Cà Mau và là năm đầu tiên Công ty Khí Cà Mau triển khai công tác BDSC Nhà máy xử lý khí Cà Mau với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay.

Công tác BDSC Hệ thống PM3 – Cà Mau năm 2018 bắt đầu ngày 24/8/2018 và hoàn thành ngày 4/9/2018 (sớm 2 ngày so với kế hoạch). Trong thời gian này, KCM đã chủ động thực hiện 55/55 đầu việc BDSC đột xuất; Phối hợp với Công ty Dịch vụ Khí hoàn thành 172/172 đầu việc BDSC ngăn ngừa; Phối hợp Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau cùng Nhà thầu Posco thực hiện tháo lắp, kiểm tra bên trong tháp De-ethanizer của Nhà máy xử lý khí Cà Mau và khởi động lại Nhà máy.

Với 228 đầu việc cần hoàn thành (tăng gấp 4 lần so với các năm trước), số lượng nhân sự BDSC, giám sát và nhà thầu có mặt tại công trường thường trực gần 200 người (tăng gần gấp đôi so với các năm trước), đòi hỏi công tác quản lý an ninh an toàn phải chặt chẽ và công tác kế hoạch phải được chuẩn bị cẩn thận, chính xác. Với đội ngũ nhân sự kỹ thuật còn trẻ, chỉ mới tiếp nhận vận hành Nhà máy xử lý khí Cà Mau được hơn 8 tháng, đợt BDSC dừng khí năm 2018 vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội để học hỏi thêm những kiến thức mới cũng như kinh nghiệm từ Công ty Dịch vụ Khí, Ban Quản lý Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng, giám sát chặt chẽ công việc tại hiện trường, Công ty Khí Cà Mau đã hoàn thành công tác BDSC đạt các mục tiêu đề ra: Tuyệt đối an toàn - Đảm bảo chất lượng – Vượt mốc tiến độ.

Những kết quả khả quan trên là bằng chứng cho thấy Công ty Khí Cà Mau đã làm chủ công nghệ trong vận hành lẫn bảo dưỡng sửa chữa. Hệ thống quản lý liên tục cải tiến và hoàn thiện qua các năm đã phát huy hiệu quả rõ rệt: quản lý khối lượng công việc gấp nhiều lần; mức độ phức tạp cao hơn nhiều, số lượng nhân sự, đầu mối nhiều nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả về mặt thời gian, chất lượng và quản lý an toàn chặt chẽ.

KCM COMPANY COMPLETES MAINTENANCE AND REPAIR WORK TWO DAYS AHEAD OF SCHEDULE

 

Maintenance and repair work (MRW) of the PM3 - Ca Mau system in 2018 has just been completed 2 days ahead of schedue.

 

In order to ensure the safe and stable operation of the gas works annualy, the  Vietnam  Gas  Corporation  has coordinated with the units from upstream to downstream to put up plan to suspend gas in order to carry out the overhaul for the whole system.

 

For PM3 - Ca Mau gas system, the periodic plan of MRW is usually carried out by PetroVietnam Gas Corporation / Ca Mau Gas Company (KCM) in the 14 days of the third quarter - when the gas demand of the system It is the lowest level to ensure the optimal gas supply to the consumers, minimizing the impact on the partner when carrying out BRW.

 

2018 marks the 11th year of Ca Mau Gas Company deploying BRW for Ca Mau PM3 system and is the first year Ca Mau Gas Company deployed BRW Ca Mau Gas Processing Plant with modern technology considered the most modern today.

 

BRW system PM3 - Ca Mau 2018 started on 24/8/2018 and completed on 4/9/2018 (2 days sooner than planned). During this time, KCM actively took 55/55 of BRW's work; Co-ordinate with the Gas Service Company to prevent 172/172 from being prevented by BRW; Coordinate with Project Management Unit of Ca Mau Gas Processing Plant with Posco Contractor to disassemble, inspect inside De-ethanizer tower of Ca Mau Gas Processing Plant and restart Factory.

With 228 jobs needed to be completed (up to 4 times the previous year), the number of BRW personnel, supervisors and contractors present at the permanent site of nearly 200 (nearly double the previous years) it requires strict security management and planning must be carefully and accurately prepared.

With a young technical staff, assunging the control of the operation of Ca Mau Gas Processing Plant for more than 8 months, the BRW suspended gas supply in 2018 is both a challenge but also an opportunity to learn more new as well as experiences from Gas Service Company,from Project Management Unit Ca Mau Gas Processing Plant.

With the careful preparation, concerted coordination and close supervision of the work in the field, Ca Mau Gas Company has completed the work of BRW to achieve the set out objectives: Absolute safety - Quality assurance - Overcoming the milestone.

These positive results are evidence that Ca Mau Gas Company has mastered the technology in operation and maintenance. The management system has been continuously improved over the years, with remarkable efficiency: managing the workload many times; The level of complexity is much higher, the number of staffs and clues are high but still ensure the efficiency in terms of time, quality and strict safety management.