Đường Làng Ngõ Xóm

 

Một góc đường làng

Nhà có việc

Quán nước ven đường

Trên đường làng

Vườn nhà tươm tất

Đưa trâu ra đồng

(Ảnh: Thế Giới Ảnh)